Център за работа с деца на улицата - Русе

доставчик:
Български Червен Кръст
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Ruse ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Битоля №1а
Телефон: 082/845 501 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 218 642
Е-поща: priut_russe@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневна услуга в общността за деца на улицата.
Целева/и група/и :

Деца на възраст от 7 до 18 години. Основните потребители на услугата са деца на улицата, деца идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска грижа и контрол; деца които пребивават на улицата, но вечер се прибират в дома си; деца необхванати от образователната система или отпаднали от нея, в училищна възраст, застрашени от отпадане, от училище; деца жертва на злоупотреба, насилие, унизително отношение, експлоатация или всякакво друго нехуманно отношение или наказание в или извън семейството си.

Капацитет:
25
Кратко описание:

Образователна подкрепа. Мобилна социална работа – за идентифициране и локализиране на деца на улицата. Здравни грижи. Програма за жизнени умения и изграждане на навици за самостоятелен живот и интеграция в обществото. Трудотерапия, арттерапия.

Местоположение:
  • Site Counter:161,652
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:76