Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Русе

доставчик:
Сдружение Еквилибриум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Липник №14
Телефон: 0884 624 587 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: s.peteva@eq-bg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЦРДУ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Целева/и група/и :

Основните ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са идентифицирани като „деца на улицата” – неглижирани деца, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Ползватели на ЦРДУ са още: 
- Избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени; 
- Необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна и училищна възраст; 
- Скитащи, упражняващи раз-лични тежки форми на детски труд и/или водещи начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие; 
-  Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството; ю- Деца, употребяващи инхаланти и/или други упойващи вещества; 
- Деца, извършители на противо-обществени прояви; 
-  Деца и младежи в конфликт със закона (осъдени на пробация).

Капацитет:
15
Кратко описание:

Образователна подкрепа. Мобилна социална работа – за идентифициране и локализиране на деца на улицата. Здравни грижи. Програма за жизнени умения и изграждане на навици за самостоятелен живот и интеграция в обществото. Трудотерапия, арттерапия.

Местоположение:
  • Site Counter:159,925
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:159