Център за социална рехабилитация и интеграция - Детски кът за развитие - Русе

доставчик:
Сдружение „Дете и пространство“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Янтра №5
Телефон: 0879 317 902 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 750 649
Е-поща: dkr.childspace@gmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЦСРИ - ДКР  е интегрирана здравносоциална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключване, и техните семейства.  В нея децата и юношите с психични проблеми могат да получат  индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното развитие на способностите им и включването им в социалния живот (учене/игра, социални връзки). Предоставяната подкрепа за родителите спомага за намаляване на  чувството им за изолация от обществото, помага им да станат по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично увреждане. Услугата позволява на деца, отглеждани в институции и на деца и семейства в неравностойно положение да получат безплатно специализирана терапевтична помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях.
Целева/и група/и :

деца и юноши с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключване, и техните семейства

Капацитет:
20
Кратко описание:

Услуги насочени към децата и юношите: Индивидуална терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание. Групова терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание. Терапевтично ателие. Услуги насочени към родителите: Консултиране на родители. Ателие за родители.

 

Местоположение:
  • Site Counter:160,081
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:315