Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи - Русе

доставчик:
Съюз на слепите в България
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Плиска №78, бл. Мадара, вх. В
Телефон: 082 840 297 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879 810 797
Е-поща: csrin_ruse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Работата на екипа с потребителите на услуги в  центъра цели: създаване на условия за разгръщане на ресурсите на зрително затруднените и изграждане на система от механизми, компенсиращи дефицитите  и повишаващи тяхната самостоятелност в ежедневието; създаване на предпоставки на хората със зрителни увреждания да упражняват контрол над собствения си живот, оставайки в общността.
Целева/и група/и :

пълнолетни, зрително затруднени лица със загубена работоспособност над 51% - освидетелствени от ТЕЛК и живеещи на територията на Община Русе

Капацитет:
25
Кратко описание:

В Центърът се осъществява почасова  социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица, включваща основна рехабилитация на зрително затруднени лица, социално–правни консултации, административна помощ, образователно и професионално ориентиране, психологическа подкрепа, здравни грижи, обучения  по – ориентиране и мобилност, брайл, полезни умения, готварство, работа с компютър чрез специализирана говоряща програма за незрящи, музико, занимателна и арт – терапии. Центърът е приятно място за ползотворно осмисляне на свободното време, за срещи и разговори с приятели по съдба. 

Местоположение:
  • Site Counter:159,694
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:252