Дневен център за възрастни с увреждания вследствие зависимост - Русе

доставчик:
Център за консултиране и кратка терапия „Решение“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул. Тутракан № 20
Телефон: 0884 686 846 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: nikol17@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център предлага комплекс от социални услуги в общността, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време, лични контакти и социални умения.
Целева/и група/и :

хора с рисково дисфункционално поведение и психиатрична диагноза „Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества”, техните семейства, значими близки и обществото като цяло.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на лицата.

Местоположение:
  • Site Counter:159,879
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:113