Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - Русе

доставчик:
РАЛИЗ-БАЛИЗ
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Сърнена гора №28, ДЦДМУУ се помещава в свободно крило в ОУ „Ол.Панов”
Телефон: 082 841 728 ::: Fax: 082 841 728
Мобилен телефон:
0895 450 464
Е-поща: raliz@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания”е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца с различни по вид и степен увреждания.
Целева/и група/и :

деца над 7 год. възраст  и младежи с различни по вид и степен на тежест увреждания: от лека до тежка степен на умствена изостаналост;  с проблеми от аутистичния спектър; с трудности в говора; с двигателни нарушения; със съпътстващи физически или сетивни увреждания;с трудности в общуването и взаимоотношенията с другите хора; младежи над 18 години, при които емоционалната и психическа зрялост не съответства на хронологичната възраст.

Капацитет:
30
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат със следните дейности:  Двигателна рехабилитация; Корекционнокомпенсаторна и възпитателна работа; Логопедична терапия; Корекция на дислексия; Психомоторно възстановяване; Сензорна стимулация и релаксация; Развлекателна терапия; Психологична помощ и терапия; Занимания по ателиета; Подготовка и самоподготовка за включващо обучение; Задоволяване на потребностите от обучение и информация за живот в общността; Организиране на свободното време  и лични контакти на потребителите.

Местоположение:
  • Site Counter:161,667
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:91