Център за обществена подкрепа - Видин

доставчик:
Фондация "Уникалните деца на Видин"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Княз Борис І, №32
Телефон: 094 600 859 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cop.vidin@gmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставянето на социални услуги за деца и функционирането на ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА цели:  - да повиши благосъстоянието на децата от рискови групи;  - да защити най-добрия интерес на детето;  - да подпомогне социална интеграция на децата;  - да подобри социалните им умения;  - да подкрепи родителите в справянето им с проблемите на децата.  Чрез функционирането на Център за обществена подкрепа се спомага за приобщаване на застрашените групи към обществото като цяло. Предвидените дейностите в центъра дават възможност на децата да получат образователна подкрепа спрямо индивидуалните им потребности, да влязат в контакт с хора - различни от средата, в която живеят. Да придобият нови знания и умения и ново самочувствие на база на наученото и възможността да споделят своите преживявания.
Целева/и група/и :

-    деца в риск в училищна възраст (от 7 до 18 години): 
-    такива, които нямат родители или са останали трайно без тяхната грижа; 
-    които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им; 
-    за които съществуват опасности от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социално развитие; 
-    с отклоняващо се поведение; 
-    деца застрашени от отпадане от училище или отпаднали от училище; 
-    деца, които се подготвят да напуснат специализирани институции.

Капацитет:
Кратко описание:

Услугата е съставена от различни компоненти, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно в зависимост от установените от оценката нужди за подкрепа на детето и неговите родители. Това представлява гъвкав набор от дейности и програми за директна работа с деца и родители: 
-    Педагогическо и психологическо консултиране и психопедагогическа подкрепа на детето; 
-    Програми за социални умения; 
-    Програми по превенция на отклоняващото се поведение; 
-    Услуги за родители за осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; 
-    Улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им. 
-    Групова и индивидуална работа с децата (образователна подкрепа). Дейностите от това направление са свързани с покриване на обучителни дефицити при децата. Заниманията с децата се провеждат от педагози, които имат опит в работата с деца с обучителни затруднения и с деца-билингви. Използват се интерактивни методи на работа, които позволяват на детето да не е просто обект на даване на знания, а активно да участва в целия обучителен процес. Моделът на работа включва освен попълване на образователните дефицити, организиране на различни занимания, свързани с мотивацията на децата да ходят на училище;
-    Консултиране и съветване; Отнасят както за децата, така и за техните родители. Консултирането е свързано с разрешаване на личностни и социални проблеми на консултираните (емоционални, комуникативни, адаптационни, затруднения в обучението и др);
-    Програми за придружаване на детето. Включва комплекс от дейности, които са неформални извънучилищни и извънкласни занимания. Целта на програмата за придружаване е да се подпомогне детето в целия процес на справяне с трудностите. Това е подкрепа, която получават както деца, в риск от отпадане от училище, така и тези, които вече са отпаднели. Работи се преди всичко за мотивацията и желанието на детето да учи. Възрастните не са специалисти по отделни предмети, а възпитатели, които учат заедно с детето, търсят заедно трудните отговори. Тук са включени и различни спортни, културни и образователни дейности, които помагат на детето да осмисли свободното си време, да се справи със затрудненията в ученето, да преживее възможността да участва активно в различни форми на социален живот, да натрупа нов позитивен социален опит.

Местоположение:
  • Site Counter:160,031
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:265