Център за социална рехабилитация и интеграция - Видин

доставчик:
Фондация “Подкрепа за реализация”
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Г. С. Раковски №13
Телефон: +359 94 601 986 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: sr_foundation@mail.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
-    да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства; -    да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция
Целева/и група/и :

-    деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания
-    родители/роднини на потребителите

Капацитет:
50
Кратко описание:

Услугите предоставяни в Центъра са: 
-    Информационно-консултантска дейност: Информиране и консултиране; Съдействие при: изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; снабдяване с ТПС; осигуряване на асистенти или домашни помощници; настаняване в специализирани институции; Сформиране на групи за обучения; Съдействие за намиране на работа;
-    Психологическа помощ;
-    Рехабилитационна дейност;
-    Трудотерапия:Арт терапия; Фотография; Битов труд; Готварство; Цветарство и градинарство;
-    Педагогическо-възпитателна дейност;
-    Логопедична дейност;
-    Организиране на свободното време: Ежедневни занимания; Културно-образователни мероприятия; Празници и традиции; Спорт и туризъм; Гражданско образование;
-    Здравни грижи.

Екипът, предоставящ социалните услуги, включва следните специалисти: социален работник, психолог, педагог, логопед, трудотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор, мед. Сестра и организатор.
 

Местоположение:
  • Site Counter:220,864
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:111