Дневен център за деца с увреждания - Видин

доставчик:
Община Видин
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
жк. Бонония 1
Телефон: 094/ 601-677 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
-    Създаване на подходящи условия за седмично  пребиваване на децата, предоставяне на грижи за задоволяване на индивидуалните им потребности–здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от отдих, творчески, културни и др. занимания. -    Създаване на възможности за максимално развитие на индивидуалните физически, умствени и творчески способности на децата и на техния потенциал; - създаване на възможности за пълноценен живот и интеграция в обществото на децата с увреждания, с хронични заболявания и техните семейства.
Целева/и група/и :

Потребители на услугата са деца с увреждания на възраст от  0 до 18 год. възраст от гр.Видин и региона. В центъра се приемат деца отглеждани в семейна среда и нуждаещи се от ежедневна специализирана грижа със следните заболявания: физически увреждания, психически увреждания, сензорни увреждания, с хронични и рецидивиращи заболявания на  дихателните пътища, заболявания на сърдечно-съдовата система. Ползвателите на услугата са деца с ТЕЛК, ЛКК и  подробна разписана етапна епикриза.

Капацитет:
20
Кратко описание:

-    Група дневна грижа;
-    Почасова кинезитерапия, рехабилитация и физиотерапия; 
-    Центърът дава консултации на родителите на децата с увреждания относно дейността и възможността за оказване на социални услуги. Запознава ги с Правилника за вътрешен ред;
-    Взаимодейства с родителите и ги подпомага при оформяне на документите;
-    Предоставя на родителите информация и организира срещите им с различните специалисти, обгрижващи децата с увреждания;
-    В центъра се предлагат физикална профилактика, терапия и рехабилитация в детската възраст;
-    Изготвя се индивидуалан физиотерапевтична програма, поставя се лечебна цел и конкретни задачи;
-    Специализирана психологическа помощ: провеждане на наблюдения върху поведението на детето; опознаване и печелене на време; провеждане на психологически тестове в зависимост от възрастта на детето; изследване на вниманието, концентрацията, мисленето, тестове за интелигентност взависимост от възрастта на детето; определяне на темперамента и характера у детето; рисувателни методики; определяне на подходяща психотерапия за детето /поставяне на цел и времетраене/; даване на указания и напътствия за работа в семейна среда; срещи с родителите, запознаване с методите на работа с детето, разясняване на достъпен език за проблема на детето;
-    Специализирани медицински грижи: обгрижване/хранене,къпане,наблюдение и подпомагане на децата/, инхалации, манипулации, подържащо лечение с медикаменти;
-    Основни методи на социалната работа: социално интервю; социална консултация; посредничество; работа насочена към задачите; интерактивен метод. 
-    Методи и средства на кинезитерапия: рефлекторна кинезитерапия /рефлекторно придвижване по Войта/; пасивна /лечебен масаж, стречинг, електростимулация/; активна лечебна физкултура /работа с уреди, на уреди, обучение в дейности от ежедневието/; механотерапия /позиционна терапия/.

Местоположение:
  • Site Counter:231,517
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:385