Комплекс за социални услуги на деца и семейства - Видин

доставчик:
Институт за социални дейности и практики
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Княз Борис 25а
Телефон: (094)600606 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: sapi_vidin_ksuds@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Ние сме отдадени да осигурим сигурна и защитена среда на децата,  младежите и техните родители. В нея техните умствени, емоционални и физически потребности ще бъдат водещи при планирането и изпълнението на дейността на специалистите на Комплекса. Ще откриваме основните индивидуални умения и таланти на всеки един от тях. Ще повишаваме техния потенциал за изразяване,  уникалност и способности за решаване на проблеми. Ще работим, за да създадем мост, който да свърже всеки един с независимия и самостоятелен живот. Мостът ще бъде изграден от разнообразни програми за групова и индивидуална работа основани на мултидисциплинарния подход, екипна дейност и най-добри практики. Ще им осигурим възможности и условия да придобият умения за успешен, независим и продължаващ  през целия живот модел на самоутвърждаване и развитие."
Целева/и група/и :

§    Осигуряване на качествени социални услуги за деца и семействата чрез методология, базирана на принципите на доброто третиране,  стандартите за качество на услугите и на принципите и ценностите на съвременната социална работа.
§    Създаване на устойчив и работещ модел за междуинституционално сътрудничество на територията на община Видин.  
§    Осигуряване  на участие на потребителите на услугите, преди всичко на децата в процесите на вземане на решение за вида и начина на предоставяне на услугите.
§    Актуализиране на набора от предоставяните услуги в зависимост от динамиката на нуждите на хората в общността. Развитите на капацитета и на набора на услугите, предоставяни в КСУДС, така че те в по-пълна степен да съответстват на нуждите на целевите групи.
§    По-нататъшно развитие на мобилната социална работа както на терен - на улицата и в общността, така и в семейството, в дома на потребителите, когато за клиентите е трудно или има различни пречещи обстоятелства, за да дойдат в КСУДС.

Капацитет:
103
Кратко описание:

Поставя се акцент върху специфичната помощ, оказвана на децата и развитието на специални услуги в подкрепа на детското развитие и закрила. Тези услуги се предоставят  за клиентите на ЦОП, Дневен център за деца (ДЦД) и Наблюдавано жилище (НЖ), в зависимост от направлението и оценката на нуждите на всеки отделен  случай. Екипът за работа с детето е подготвен да предоставя следните услуги: услуги за деца, напускащи институции – «Наблюдавано жилище»; услуги за самостоятелен живот; индивидуална работа и консултиране на деца, жертви на насилие; спешен прием на деца жертви на насилие; подготовка на деца за изслушване в съда; консултиране на деца с поведенчески проблеми; Дневен център и Детски кът (заместваща и почасова грижа); училищна подкрепа за деца, отпадащи от училище (и като дейност в дневния център и като дейност в ЦОП, в зависимост от индивидуалните потребности не детето и възрастта); подкрепа на деца настанени в приемни родители; ателиета по интереси; летни клубове и ателиета – за деца в риск. Предлагат се услуги насочени към родители и близки на децата както в ЦОП, така и в ДЦД. Предоставят се следните услуги: индивидуална подкрепа и консултиране на родители и близки на деца в риск, включително на родители на деца с увреждания; придружаване, посредничество (медиация) между институциите; услуга по приемна грижа и изграждане на областен център по приемна грижа; семейна групова конференция; подкрепа на осиновяването; подкрепа на родители на деца, жертви на насилие; работа със родители, с деца са в институции – реинтеграция; услуги за ранна интервенция; семейно планиране (групова и индивидуална форма); семейно консултиране (групова и индивидуална форма).
.

Местоположение:
  • Site Counter:159,975
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:209