Защитено жилище - Видин

доставчик:
Регионално дружество за лица с интелектуални затруднения
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Стефан Караджа 13
Телефон: (094) 644 719 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: rdpluz@hotmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
-    Създаване на условия за подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с интелектуални затруднения; -    Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; -    Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
Целева/и група/и :

Лица с интелектуални затруднения

Капацитет:
2 residence with 12 people total
Кратко описание:

Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Услугите, предоставяни в защитеното жилище отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. Те са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице.

Местоположение:
  • Site Counter:161,650
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:74