Дом за стари хора - Кутово

доставчик:
Община Видин
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3767 ::: Кутово ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Първа 1
Телефон: 083898086 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsh_kytovo@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
-    Създаване на подходящи условия за пребиваване на възрастните хора, предоставяне на грижи за задоволяване на индивидуалните им потребности – здравни, потребности от отдих, творчески, културни и др. занимания; - Създаване на възможности за пълноценен живот; за социални контакти, сигурност и дейности осмислящи ежедневието им, възможност да се чувстват неразделна част от обществото, преодоляване на психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и осгуряване на взаимопомощ.
Целева/и група/и :

Лица навършели за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж  и възраст, включително за онези  от тях ,които имат процент намалена работоспособност

Капацитет:
20
Кратко описание:

-    Социална работа с потребителите: консултации на потребителите относно дейността и възможността за оказване на социални услуги, взаимодействане с близките и потребителите и подпомагане при оформяне на документите, организиране празнуване на рожденни дни ,екскурзии, беседи и културни мероприятия;
-    Медидицински грижи: наблюдение, ежедневно измерване на кръвното налягане и температура, манипулации при необходимост, подържащо лечение с медикаменти, контролни прегледи при ОПЛ, консултации със специалисти; 
-    Основни методи на социалната работа: социално интервю; социална консултация; посредничество; работа насочена към задачите; интерактивен метод;
-  Основни методи на медицинската  работа: диагностика, лечение, диспансеризация, при необходимост рехабилитация.

Местоположение:
  • Site Counter:237,593
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:34