Спешен център - Комплекс за услуги за деца и семейства – Александрия

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, nr. 7
Телефон: +40247.310.636 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
  Резидентна услуга. Центърът за спешна помощ в Александрия е служба за закрила на детето, чиято задача е да осигурява закрила на детето за определен период от време, когато е в непосредствена опасност в собственото си семейство, разширено семейство или заместващо семейство.  Услугата предоставя достъп на деца в затруднено положение до информация, образование, социално и психологическо консултиране, насърчаване на социалните отношения, социално сътрудничество и свободно време, основни услуги за ежедневна дейност, помощни услуги за инструментални дейности от ежедневието, смекчаване на последиците от кризата, интеграция / реинтеграция на семейството, достъп до други форми на специална закрила, други услуги за подкрепа при различни ситуации на трудност. Центърът предоставя услуги и на деца от службата за приемна грижа, където по основателни причини семейството на приемния родител не може вече да се грижи за него.  
Целева/и група/и :

Деца жертви на насилие, злоупотреба, пренебрегване, експлоатация на възраст над 3 години.

Капацитет:
16
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

  • Психолог, 1 човек, половин работно време.
  • медицинска сестра, 1 човек, на пълно работно време;
  • педагог, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
  • Site Counter:160,017
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:251