Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа Ранна интервенция - Русе

доставчик:
Сдружение „Дете и пространство“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
Ул.Н.Й.Вапцаров № 20, ет.4
Телефон: 0879 317 902 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 893 421
Е-поща: ri_ruse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център за деца с увреждания - седмична грижа (Програма ранна интервенциа) предоставя комплекс от социални услуги, които са насочени към създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите. Предоставяне на комплексна подкрепа на родителите и детето възможно най-рано с цел придружаване и подкрепа на връзката родител – дете. Съставя се и се провежда комплексна възстановителнорехабилитационна програма
Целева/и група/и :

Недоносени и новородени деца с увреждания, както и с ниско тегло.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Услугата   се предоставя както в центъра, така и на терен/ родилно отделение, отделение за доотглеждане и лечение на недоносени деца, домашна среда/Всички услуги  включват домашни посещения и работа в домашна обстановка на кинезитерапевта и ерготерапевта, а при необходимост и на други специалисти. 
1. Ранна интервенция за деца с висока степен на недоносеност. 
2. Дневна, полудневна и почасова грижа за новородени и деца от 0 до 3 г. с увреждания, хронични заболявания или ниско тегло. 
3.  Седмична грижа - Краткосрочно приемане на майката и новороденото с увреждане или ниско тегло в ДЦДУ – СГ. 
4. Ерготерапия при недоносени и новородени деца с увреждания - ранна интервенция в домашна среда 
5. Ранна интервенция за деца със зрителни нарушения 
6. Консултиране на родители на новородени, недоносени и деца с физически и психически увреждания от 0 до 7 години 

Местоположение:
  • Site Counter:161,599
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:23