Дневен център за младежи с увреждания - Русе

доставчик:
Сдружение „Дете и пространство“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Искър № 41
Телефон: 082 840 460 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 650 558
Е-поща: dcmu.ruse@gmail.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания”е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца с различни по вид и степен увреждания.
Целева/и група/и :

Лица с увреждания от 18 до 29 г., които се нуждаят от работа със специалисти за разширяване на възможностите за социално включване, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК, и техните семейства от Община Русе.

Капацитет:
25
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат със следните дейности:  
1. Дневна грижа /дневна, полудневна, почасова/; 
2. Индивидуална терапевтична работа: 
- ерготерапия; 
- кинезитерапия; 
- комуникативни и логопедични интервенции; 
- психологическа подкрепа. 
3. Организиране на терапевтични ателиета; 
4. Групова терапевтична работа с младежи с увреждания; 
5. Консултиране на родители

Местоположение:
  • Site Counter:161,663
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:87