Дирекция Социално подпомагане - Русе

доставчик:
Вид на структурата:
Public (state, municipal) body in the social sphere
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. "Ангел Кънчев" №1
Телефон: 082/825585 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsp-ruse@asp.government.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Провежда държавната политика в областта на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните общини в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, създава условия и съдейства за реализирането на програми и проекти в обслужваните общини.
Целева/и група/и :

Деца, лица и семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги на територията на обслужваните общини; Общински администрации и юридически лица на същата територия.

Капацитет:
Кратко описание:

Функциите на дирекциите за социално подпомагане включват:
-    цялостната дейност по идентифициране (вкл. чрез издирване) на нуждаещи се, приемане на документи, проверки на място и събиране на информация, отпускане, изплащане и прекратяване на  на различни видове социални помощи; 
-    дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;
-    осъществяване на текущата практическа дейност по закрила на детето в съответните общини, включително временно настаняване на деца при семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;
-    проучване потребностите на населението от социални услуги и координиране на дейностите по планиране и развитие на социалните услуги в съответните общини, включително чрез предложения до Регионалната дирекция Социално подпомагане за откриване, промяна във вида и/или на капацитета и закриване на социални услуги, делегирани от държавата дейности; 
-    извършване на конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността, дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочване към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране; 
-    извършване на проверки, анализиране и изготвяне на отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби, свързани със социалното подпомагане и закрилата на детето; 
-    съдействие и сътрудничество с общински администрации, юридически лица и нуждаещи се граждани по отношение на социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;
-   извършване на социални проучвания и предоставяне на информация на компетентните държавни органи по случаи с международен елемент на деца в риск.

Местоположение:
  • Site Counter:161,665
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:89