Наблюдавано жилище „Райна Гатева“ - Русе

доставчик:
„Център за психично здраве“ Русе ЕООД
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Доростол № 34
Телефон: 0885 551 730 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_nj@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Подпомагане процеса на извеждане от институциите на потребителите и създаване на навици, необходими за самостоятелен живот. Съдействие за личностно и професионално развитие.
Целева/и група/и :

Лица с психични разстройства.

Капацитет:
8
Кратко описание:

.

Местоположение: