Приют за безнадзорни деца - Русе

доставчик:
Български Червен Кръст
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул.Битоля №1а
Телефон: 082 845 501 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0878 218 64
Е-поща: priut_rousse@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Денонощен прием на безнадзорни деца и деца в риск.
Целева/и група/и :

Деца от 6 до 18 годишна възраст, чиито родители се намират в невъзможност да полагат нужните грижи за тях; 
Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация в или извън семейството; 
Деца, за които съществува опасност отувреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, социално и интелектуално развитие; 
Скитащи и просещи деца, при които състоянието на безнадзорност е провокирано от семействата им; 
Деца, напуснали самоволно други детски социални заведения или дома си; 
Деца под полицейска закрила; 
Деца настанени с прокурорско постановление.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат, чрез:
Създаване на мотивация за посещаване на учебни занятия и завършване на образователна степен. Превенция на девиантното поведение. Формиране на житейски умения за успешна социализация. Изграждане на хигиенни навици, формиране на култура на хранене и поведение. Подпомагане на учебния процес – организиране самоподготовката на учащите деца. Начално ограмотяване на деца, непосещаващи училище. Професионално ориентиране и консултиране на деца, кандидатстващи в професионални гимназии. Оказване на съдействие за издаване на документи – здравно-осигурителни книжки, документи за ресурсно подпомагане и др. Осигуряване на здравни грижи – придружаване на децата при посещенията при личен лекар, стоматолог, лекар специалист. Оказване на психо-социална помощ и подкрепа. Работа с биологичното и разширеното семейство. Придобиване на практически трудови умения и сръчности. Групова работа по интереси – арттерапия, тренинги, изобразително изкуство, музика.

Местоположение:
  • Site Counter:159,971
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:205