Русенски университет „Ангел Кънчев“, професионално направление „Социални дейности“, Клуб на социалния работник

доставчик:
Вид на структурата:
Other
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. „Студентска“ 8
Телефон: +35982 888 465 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+359886802466
Е-поща: sasho_nunev@abv.bg ::: Web-site : http://socialaffairsru.tk/
Мисия или главна цел/предназначение:
Професионално направление ”Социални дейности” в Русенски университет е акредитирано с отлична оценка и специалностите в него имат предназначението да удовлетворяват обществени потребности за прилагане на доказали значимостта си в национален, европейски и световен план ценности, образование и професионална дейност по социалната работа. Приоритети в процеса на обучение са: непрекъснато обвързване на ценности, теория и практика; подготовка на специалисти със съвременен образователно-квалификационен профил; съобразяване с етичните принципи на социалната работа; формиране на подходящи професионално-личностни качества на обучаваните; идентифициране с професионалната общност на социалните работници. Мисията на Клуба на социалния работник е да осигури условия за: насърчаване на образователното, научното и професионалното развитие на студенти, практикуващи социални работници и преподаватели; интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и практикуващи социални работници; обмен на идеи и позиции по актуални социални и научни проблеми и на опит между професионалните и академичните поколения; активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, допринасящи за постигане на социална промяна, развитие и формиране на толерантно и недискриминиращо общество.
Целева/и група/и :

Студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности“ (при желание и активност и от други професионални направления), социални работници от сферата на социалните дейности, неправителствени организации със социална насоченост на дейността, потребители на социални услуги, граждани от общността. 

Капацитет:
Кратко описание:

Обучението в специалностите от професионалното направление е ориентирано към получаване от студентите на подготовка: отговаряща на изискванията за съвременно и качествено обучение; съответстваща на националните традиции и изисквания към професията на социалния работник; отчитаща и съхраняваща постигнатото в процеса на развитие на образованието по социални дейности в страната ни; съобразяваща се с европейските и световните тенденции и стандарти в образованието по социална работа.То е подчинено на необходимостта от непрекъснато учене, промяна и развитие, усвояване на новости, извеждане на опит и традиции, за да се реализира отговарящ на актуалните условия учебен процес и да се подготвят специалисти, способни да променят и развиват себе си и заведенията, в които работят.
Клубът на социалния работник е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности“ на Русенски университет и практикуващи социални работници, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието по социални дейности, повишаване на обществения престиж на професията на социалния работник и на социалната работа като важен елемент на социална защита. Ценностите и етиката, към които се придържат членовете на клуба, съответстват на тези на професионалната общност на социалните работници. Дейностите в клуба допринасят за повишаване на информираността на членовете по актуални научни, образователни и приложни проблеми на социалната работа и за реализиране в партньорство на научноизследователска, проектна, практическа дейност за намиране на подходящ отговор на тези проблеми, осъществяване на доброволческа работа.

Местоположение: