Център за настаняване от семеен тип „Имам дом” - Монтана

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3400 ::: Монтана ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Юрий Венелин, No 15
Телефон: 096 300 443 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0889566701
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Да се създаде и развие ЦНСТ за деца от 3 до 7 години в гр. Монтана – нова  форма на комплесна услуга за деца от институция, като се гарантира тяхното пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие. Да се работи в посока за тяхното евентуално реинтегриране в биологично, приемно, на осиновители семейство.
Целева/и група/и :

Деца от ДМСГД на възраст от 3 до 7 години.

Капацитет:
9
Кратко описание:

Предоставяне на комплекс от услуги, чрез реализиране на различни програми:
-    услуги свързани със задоволяване ежедневните потребности и постоянна грижа;
-    услуги , свързани със задоволяване здравните потребности на децата;
-    психологическа подкрепа;
-    обучителни дейности;
-    социална интеграция;
-    умения за всекидневен живот „аз и моето ежедневие”;
-    умения за живота в семейството „аз и моето семейство”
-    умения, за живот в общността „аз и моите приятели”;
-    Работа с родители и семейства;

Местоположение:
  • Site Counter:159,729
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:287