Център за настаняване от семеен тип „Нов дом – нов шанс” - Лом

доставчик:
Община Лом
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3600 ::: Лом ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Цар Симеон № 36 - А
Телефон: 0971 / 60 326 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_lom@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Нов дом – нов шанс” е осигуряване на  качество на живот, което гарантира  пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на грижа и подкрепа.
Целева/и група/и :

Деца от община Лом на възраст от 7 до 18 години , за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на роднини и близки или в приемно семейство.

Капацитет:
9
Кратко описание:

Екипът на ЦНСТ организира ежедневието на децата според предварително изготвени, заедно с тях общи правила за организацията на живота им.  Той осигурява постоянна грижа на всяко дете в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.

Всяко дете се подпомага да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, а за общите места си разпределят отговорностите помежду си заедно с екипа на ЦНСТ.

Децата посещават общообразователно учебно заведение съобразно възможностите си. Осигурен е ресурсен учител за децата със специални образователни нужди в масовите училища. Оказва се подкрепа за по-добра професионална ориентация.

На базата на оценката за всяко дете се осигурява включването му в различни дейности за придобиване на умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност чрез групови и индивидуални дейности в различни области:

 • Всекидневни умения за живот:
 • Хранене;
 • Хигиена;
 • Грижи за здравето;
 • Битови умения;
 • Умения за поддържане на самостоятелно домакинство - приготвяне на храна, пране и гладене, умения за безопасно използване на  домакински уреди и други видове електрически уреди,  запознаване с хранителни продукти;
 • Избор на подходящо облекло и грижа за дрехите;
 • Как да управляваме парите си - разпределение на личния бюджет - пари, цени, стоки; икономично пазаруване;
 • Умения за организиране и управление на времето.
 • Умения, свързани с живота в общността:
 • Опознаване на населеното място и околностите му;
 • Ползване обществените услуги и различните институции.
 • Социални и личностни умения за живот:
 • Себепознание;
 • Моето семейство;
 • Овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти;
 • Общуване;
 • Умения да се представяш по подходящ начин в социалната среда.
 • Интимност и сексуалност:
 • Промените в тялото;
 • Човешката сексуалност;
 • Бременност и предпазване от нежелана бременност;
 • Превенция на полово предавани инфекции;
 • Отговорно сексуално поведение.

ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на децата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси:

 • спортни занимания и състезания;
 • културни събития;
 • достъп до информация и масови медии;
 • курортни места и лагери;
 • клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи;
 • отбелязване на значими лични събития и други национални и религиозни празници;
 • игри.
  Сградата е на два етажа, с площ 201 кв.м. и разполага с три спални помещения с по три легла. Всеки етаж е с обособено санитарно помещение  с баня. Потребителите на социалната услуга ползват три общи помещения – кухня, трапезария и дневна стая.
Местоположение:
 • Site Counter:159,732
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:290