Комплекс за социални услуги (КСУ) - Монтана

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3400 ::: Монтана ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
ул. “Извора” № 30
Телефон: 096/300491 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ksumontana@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Целите на социалната услуга се постигат чрез работа в следните направления: І. Направление ПРЕВЕНЦИЯ, което включва: -    Превенция на изоставянето;  -    Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие;  -    Превенция на отклоняващо се поведение;  -    Превенция на риска; -    Превенция на отпадането от училище; -    Оценка на случай на дете в риск. Социални услуги, предлагани от ЦОП, при работа по направление ПРЕВЕНЦИЯ: -    Социално информиране и консултиране; -    Семейно консултиране; -    Обучение за родителски умения и семейно планиране; -    Посредничество и застъпничество чрез други служби; -    Практическа подкрепа; -    Работа по подкрепящата система на семейството; -    Семейни конференции; -    Директна работа с дете; -    Оценка на нуждите и изготвяне на индивидуален план; -    Психологическо консултиране. ІІ. Направление ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ, което включва РЕИНТЕГРАЦИЯ и ПРИЕМНА ГРИЖА Социални услуги, предлагани от ЦОП, при работа по направление РЕИНТЕГРАЦИЯ: -    Директна работа с дете; -    Срещи и контакти на детето и семейството му; -    Програма за обучение в родителски умения; -    Семейно консултиране; -    Посредничество и застъпничество; -    Практическа подкрепа; -    Група за подкрепа на родители с настанени и реинтегрирани деца; -    Семейна подкрепа след връщане на детето вкъщи. Социални услуги, предлагани от ЦОП, при работа по направление ПРИЕМНА ГРИЖА: -    Оценяване на кандидат-приемни родители; -    Обучение на кандидат-приемни родители; -    Представяне пред Комисия за детето; -    Наблюдение на реинтеграционен процес и подпомагане напасването; -    Директна работа с дете; -    Срещи и контакти на детето и биологичното му семейството; -    Семейно консултиране; -    Група за подкрепа на приемни родители; -    Обучение на кандидат – осиновители; -    Консултиране на осиновители и осиновени деца; -    Услуги за консултиране и подкрепа.
Целева/и група/и :

.

Капацитет:
70
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:231,580
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:37