Център от семеен тип „Александра – Виолета“ - Комплекс за услуги за деца със специални нужди – Александрия

доставчик:
Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на дететео - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, bl. 1613. Sc. B, ap. 22
Телефон: +40247.324.826 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Център от семеен тип Александра - Виолета има за цел да осигури на децата достъп до жилище, грижи, рехабилитация, възстановяване, образование и обучение за реинтеграция или семейна интеграция и социално приобщаване. Основни изпълнявани дейности: приемане и настаняване на деца; ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда; възстановяване, в зависимост от увреждането на всяко дете; предоставяне на хранителна помощ; постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения при децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги; здравно образование, обучение и прилагане на хигиенни умения, както лична хигиена, така и на околната среда; ефективна среда, благоприятна за развитието на сложната личност на детето; стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на атмосфера на доверие; включване на децата в процеса на вземане на решения; достъп до образование, информация, култура; групови дейности, индивидуализирани програми за всяко дете.
Целева/и група/и :

Деца

Капацитет:
16
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • психолог, 1 човек, 1/4 работно време;
 • кинезитерапевт, 1 човек, ½ работно време;
 • медицинска сестра, 6 души, на пълно работно време;
 • учител по възстановяване, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:160,079
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:313