Център за закрила на деца от семейства с тежки увреждания "Раза де Соаре"- комплекс за услуги за деца със специални нужди - Александрия

доставчик:
Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на дететео - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Turnu Magurele, bl. 612, sc. A, ap.1
Телефон: +40247.310.637 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Центърът за закрила на деца с тежки увреждания "Раза де Соаре" има мисията да предоставя на децата за определен период от време достъп до жилище, грижи, рехабилитация, възстановяване, образование и обучение за реинтеграция или семейна интеграция и социално приобщаване. Основни изпълнени дейности: приемане и настаняване на деца; ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда; възстановяване, в зависимост от увреждането на всяко дете; предоставяне на хранителна помощ; постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения на децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги; образование за здраве, за учене и прилагане на хигиенни умения – лична хигиена и на околната среда; ефективна среда, благоприятна за развитието на сложната личност на детето; стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на атмосфера на доверие; включване на децата в процеса на вземане на решения; достъп до образование, информация, култура; групови дейности, индивидуализирани програми за всяко дете; индивидуализирани програми, касаещи тяхната социална и професионална интеграция.
Целева/и група/и :
 • деца, временно или постоянно отделени от родителите си в резултат на прилагане на закона;
 • деца, за които е създадена спешната приемна грижа, при условията на закона.
Капацитет:
8
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • психолог, 1 човек, ¼ работно време;
 • кинезитерапевт, 1 човек, ½ работно време;
 • медицинска сестра, 7 служители, на пълно работно време;
 • обучител по възстановяване, 1 човек, ¼ работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,945
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:179