Submission #35

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, September 25, 2017 - 15:58
89.253.176.205
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
"Нов път"
България
сдружение
с.Хайредин, обл.Враца, ул.Дафинка Чергарска №9
+359(0)898329910
new_road@abv.bg
www.newrad_hajredin@org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието, науката и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната
интеграция и личностната реализация на групи в неравностойно положение, развитие и утвърждаване на нестопанският сектор в общественият живот на страната.
Етнически въпроси
Здравеопазване, права на пациента
Социални услуги
младежи, етнически малцинства
регионален
3 души на щат, доброволци
Проект „Партньорство в подкрепа на предприемачеството” е с цел да се подпомогнат процесите на социално включване и да се стимулира развитието на социалната икономика в три селски общини в България чрез създаване на предпоставки за развитие на предприемачеството и преди всичко предприемачество сред уязвими групи (жени, младежи, роми) се реализира до края на месец септември 2013 година на територията на общините Хайредин, Козлодуй и Мизия.
Целеви групи по проекта са представители на НПО, представители на социални предприятия, представители на микро и малки предприятия
Основният ефект от прилагането на транснационалното сътрудничество е разработването на модел за решаване на местните проблеми по един по-ефективен начин, използвайки богатия опит на унгарския партньор.

От месец юни 2015 година Сдружение „Нов път” стартира изпълнение на проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в партньорство с Българско училище за политика”Д.Паница”. Проектът бе с продължителност 10 месеца. Проектът бе свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта бе младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми разработиха нефинансов проект, свързан с важен проблем за общността, като имаха ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Младите роми представиха проектите си публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти