Submission #37

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 26, 2017 - 15:06
89.253.176.205
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за младежки инициативи Лом
България
сдружение
гр.Лом, ул.Александър Стамболийски 33
0888867913
mladej@mail.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Подкрепа на мероприятия за насърчаване на заетостта,намаляване на младежката безработица и насърчаване на младите хора,които възнамеряват да започнат дребен бизнес; подкрепа и реализиране на програми за образование,обучение и преквалификация за младите хора с оглед тяхното своевременно адаптиране към динамично променящите се условия на пазара на труда;поддържане на комуникации на местно ниво, регионално и международно сътрудничество с организации и управленски структури за участие в диалога за решаване на младежките проблеми;насърчаване разработването, както и изпълнението на младежки проекти, които се вписват в динамиката местния живот за реализирането на разнообразни младежки инициативи, целящи обхващането и ангажирането на младежите в полезни за тях и обществото дейности; подкрепа и развитие на дейности свързани с физическото и развитие, спорта и туризма сред младежите за преодоляване на вредни явления в обществото; подкрепа и реализиране на дейности за опазване на околната среда и възпитание на екологично поведение; социална подкрепа на деца и младежи в риск,подкрепа на деца и младежи с увреждания и хронични заболявания.
Младежки въпроси, политики и изследвания
младежи
местен
доброволци
все още няма реализирани проекти