МЛАДЕЖКИ СТРУКТУРИ

Showing 1 - 50 of 67.   Show 10 | 50 | Разрешено results per page.
България
Свободен младежки център Подпомагане на личностното развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности преглед
Сдружение “Модерна Враца” Насърчаване на инициативи на младежко доброволчество, подкрепа на социални услуги (включително такива за деца и млади хора), активно включване на младите хора в обществения, културния и спортен живот на страната. преглед
Младежки дом - Враца Благоприятна среда, подпомагаща социалното включване на младите хора и тяхното цялостно развитие и реализация;насърчаване на гражданското образование и обучение; - ефективна превенция от извършване на противообществени прояви сред деца и младежи и социалното им приобщаване; - създаване на нови партньорства в общността с ясни и измерими ползи за потребителите; съвременна сцена за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора. преглед
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ опазване на биологичното разнообразие, консервационни дейности, изграждане на туристическа инфраструктура, подпомагане на устойчивия туризъм, образователни дейности с младежи и ученици, доброволчески инициативи; преглед
„Аз обичам Враца” 1. Да развива и утвърждава науката, образованието, културата и изкуствата в България; 2. Да повишава качествата на обучението в различните възрасти; 3. Да утвърждава европейските стандарти в областта на науката, образованието и изкуствата; 4. Да съдейства за съхраняването на фолклорните традиции и за възпитаването на национална идентичност у младото поколение; 5. Да открива и развива талантливи деца и младежи; 6. Да подпомага личностната реализация и повишаване качеството на живот на жителите на Враца и младите хора; 7. Да утвърждава устойчиви решения за включване на деца и младежи в обществения живот според способностите им; 8. Да осъществява дейности за постигане на други цели, определени от Общото събрание, които не противоречат на целите и идентичността на Сдружението, изложени по-горе; 9. Да реализира проекти и инициативи в подкрепа на младите хора и тяхната реализация. преглед
Сдружение „Бокая" Сдружение „БОКАЯ” е независима организация, чиято мисия се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените процеси. В своите инициативи сдружение „БОКАЯ” поставя ударението върху младежките демократични ценности и механизми, които стимулират индивидуално участие и гражданска отговорност. Постигането на устойчиви резултати и споделените ценности и създаването на трайни връзки между самите субекти на гражданското общество и представителите на Третия сектор, държавните институции и бизнеса са част от дейностите на сдружението. преглед
Активно общество Съдействие за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото; Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства (координатори) на регионално и секторно ниво; преглед
Български Младежки Форум Основните цели на БМФ са: - Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал. - Подпомагане на младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България. - Развитие на непопулярни туристически дестинации в България и популяризиране на българското историческо и културно наследство сред младите хора. преглед
Младежко движение за развитието на селските райони в България (МДРСРБ) - да стимулираме свободната гражданска инициатива на младите хора в селските райони; - да генерираме нови идеи и да реализираме разнообразни дейности в подкрепа на личностното и социално-образователно развитие на селските младежи; - да взаимстваме и обменяме информация и опит с други младежки и сходни организации, на различни нива у нас и в чужбина; - да взаимодействаме с национални и международни институции в областта на неформалното младежко образование, междукултурния обмен, спорта, опазването на околната среда и др; - да подпомагаме селските младежи в неравностойно положение; - да стимулираме активното социално включване и успешната трудова реализация на младежката общност от селските райони на България и др. преглед
Шанс за всички Популяризиране на ценностите на гражданското общество, преодоляване на етническата дискриминация, популяризиране на идеите за спорта като здравословен начин на живот, и опазване на околната среда преглед
Сдружение „Обектив“ Да работи за утвърждаване на националните и европейски ценности в образованието, правото, екологията, здравеопазването, спорта, социалната политика за подпомагане адаптацията, развитието и професионалната адаптация на младите хора, на лицата в неравностойно положение, на малолетни и непълнолетни. От самото създаване на сдружение „Обектив” през 2007г. екипът се стреми да насърчава младите хора към гражданска активност и личностно развитие. През годините запазихме тази линия, чрез приемственост между членовете на организацията. преглед
Фондация „П.У.Л.С.”- Позитивни умения на личността в социума Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност, водещи до успешна интеграция и реализация в социума. преглед
Общински младежки дом - Монтана Мисията на Младежкия дом от една страна е да осигури място и възможност на децата и младежите да оползотворяват пълноценно и по най-добрият начин свободното си време, да влагат енергията си в нещо положително и да се изгради в тях чувство на отговорност, инициативност и дисциплинираност; а от друга развитие и повишаване нивото на обучение в различни области и дейности , които се развиват в ОМД и възможности за изява и участие на формациите и клубовете в различни мероприятия. преглед
„Младежки порив за бъдещето” Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г.. 1. Да развива и утвърждава духовните и културни ценности в гражданското общество; 2. Да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуството; 3. Да предоставя възможност за обучение на всички възрастови групи хора за пълноцена реализация на индивидуалните възможности на всеки човек; 4. Да работи и полага грижа за всеки член на обществото попаднал в неравностойно положение, без значение от неговия пол, произход, раса, религия, възраст, образование и др. обуславящи неравнопоставеност между хората. 5. Обучение на неравнопоставени членове на обществото за начините и средствата с които да отстояват гарантираните им законодателно права, разясняване на нормативните актове гарантиращи правата им, както и осигуряване на експертна помощ при отстояването им; 6. Да предлага на законодателната и изпълнителната власт идеи за промяна и развитие на нормативните актове касаещи защитата и правата на хората в неравностойно положение. преглед
Сдружение ”Закрилници” Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Социална закрила на нуждаешите се членове на обществото както и с оглед реализацията на дейности за подобряване благосъстоянието на децата и младите хора. Социална интеграция и реинтеграция, подпомагане на деинституционализацията деца, младежи и възрастни хора, интеграция на лица в неравностойно положение. преглед
„Генерация“ Мисия на Фондацията е да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора. преглед
СНЦ „Знание, успех, промяна“ Мисията на Сдружение „Знание, успех, промяна” се отнася главно до развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение и насърчаване защитата на човешките права в съотвествие с българското и международното законодателство. Искаме да направим обществото чувствително на тема „Насилие” и да развием нетолерантно отношение към него, както и да дадем друга алтернатива на хората в насилие. преглед
Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ Сдружение МОС – Кюстендил работи в следните направления: • Младежки дейности • Социални дейности • Културни дейности • Екология и опазване на околната среда • Спортни дейности и туризъм • Международни дейности • Връзки с обществеността преглед
НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. НЧ „Братство” провежда социална политика насочена към развиване на творческия потенциал на деца и млади таланти с ограничени финансови възможности като предоставя голяма част от обучението в курсовете и школите безплатно. преглед
„Партньори-Дупница” Да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото. преглед
НЧ „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. преглед
Развитие на децата и младежите в Дупница - стимулиране на развитието на децата, младежите и други социални групи от гр. Дупница, региона и пр.; - възприемане и популяризиране ценностите на Европейския съюз; - организиране и провеждане на местни, регионални, национални и европейски инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, туризма и културата в сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина със сходни цели; - установяване контакти с подобни организации в страната и чужбина; - участия в национални и международни прояви, свързани с неговите цели - др. преглед
Младежки общински съвет по наркотичните вещества Ръка за ръка против наркотиците. Цели-повишаване на информираността на подрастващите по темата психоактивни вещества. преглед
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум Да подпомага и насърчава трансграничното сътрудничество между юридически лица с нестопанска цел действащи на територията на Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки регион– Сърбия преглед
Сдружение РАЙС Цели на Сдружението са: 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия за преодоляване на социалните проблеми в граничния район. 2. Подпомагане на развитието на хуманитарния сектор и професионалното развитие на специалистите, работещи в него на територията на същия район. преглед
Регионална мрежа за иновативно образование Сдружението осъществява дейност в обществена. полза, изразяваща се в мобилизиране и развитие на ресурси за модернизацията на образованието, квалификацията и младежкото развитие в граничните райони между България, Сърбия и Румъния. преглед
Регионални партньорства за устойчиво развитие Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. и други донорски институции, като Сдружението е изпълнявало ролята на водеща или партнираща организация. преглед
"Нов път" Мисията е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието, науката и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на групи в неравностойно положение, развитие и утвърждаване на нестопанският сектор в общественият живот на страната. преглед
Развитие и подкрепа на ромските жени и деца Мисията на организацията е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи, както и да стимулира инициативи за тяхната социална адаптация, да оказва помощ в борбата против расизма и дискриминацията. преглед
Център за младежки инициативи Лом Подкрепа на мероприятия за насърчаване на заетостта,намаляване на младежката безработица и насърчаване на младите хора,които възнамеряват да започнат дребен бизнес; подкрепа и реализиране на програми за образование,обучение и преквалификация за младите хора с оглед тяхното своевременно адаптиране към динамично променящите се условия на пазара на труда;поддържане на комуникации на местно ниво, регионално и международно сътрудничество с организации и управленски структури за участие в диалога за решаване на младежките проблеми;насърчаване разработването, както и изпълнението на младежки проекти, които се вписват в динамиката местния живот за реализирането на разнообразни младежки инициативи, целящи обхващането и ангажирането на младежите в полезни за тях и обществото дейности; подкрепа и развитие на дейности свързани с физическото и развитие, спорта и туризма сред младежите за преодоляване на вредни явления в обществото; подкрепа и реализиране на дейности за опазване на околната среда и възпитание на екологично поведение; социална подкрепа на деца и младежи в риск,подкрепа на деца и младежи с увреждания и хронични заболявания. преглед
Консултативен съвет за младежка политика - Перник Kонсултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие. преглед
Фондация "П.У.Л.С." – Да изгражда здравословни отношения в българското семейство – да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието – да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите – да подобрява професионализна и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми Нашата задача: Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация. Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността; Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. Във връзка с това, през 2008 г. “П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овласяване и промяна на жизнената им ситуация. Фондация П.У.Л.С. предоставя правно консултиране и защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето. Ние работим за ефективното прилагане на Закона за Защита от Домашно Насилие, Закона за Закрила на Детето и Закона за Защита от Трафик на Хора. преглед
Сърбия
Сдружение за децата и младежта – Отворен клуб Мисията на Отворения клуб е да се създада равни възможности за развитие на деца и младите хора, утвърждаване на многообразието и други демократични ценности чрез овластяване на младите хора за активно и отговорно участие в тяхната общност. Някои от най-важните цели са: овластяване на децата и млядите хора чрез образование и развитие на социални умения; застъпничество за реализиране на правата на човека/деца и тяхното популяризиране; подкрепа за европейската интеграция чрез информираността на гражданите относно ценностите на ЕС; създаване и развитие на международно сътрудничество, самостоятелно и чрез програми на ЕС; промоция на междукултурните отношения, равенството между половете и толерантността; насърчаване на демократичните процеси на местно и национално ниво и за укрепване на ролята на младите хора в процеса на вземане на решения; подкрепа на младежки инициативи чрез укрепване на капацитета на младите хора; подкрепа за развитието на гражданското общество чрез работа в мрежа, застъпничество и повишаване на осведомеността относно участието на гражданите във вземането на решения; насърчаване на развитие на доброволчеството на всички нива в региона и др. преглед
Център за местна демокрация ЛДА Неформално обучение на социалните актьори, информиране, изграждане на мрежи и популяризиране на принципите на активно гражданство. Центърът за местна демокрация на LDA осигурява подкрепа за демократичното, социалното, икономическото и културното развитие на местните общности, в които оперира. преглед
Гражданско сдружение „NEXUS-Вранье" Да допринесе за създаването на хуманно общество чрез създаването, координирането и изпълнението на проекти и програми, насочени към подобряване на качеството на живот на хората в състояние на социална нужда, насърчаване на активизма на гражданите, научноизследователската работа и образование. преглед
АзБуки Мисията на Асоциацията е да развива демократични ценности, култура и традиции. преглед
Денизен – Център за граждански активизъм Мисията е да се развие местната общност чрез насърчаване на гражданската активност. Целите включват насърчаването и развитието на гражданското общество, защитата на околната среда, неформалното образование и обучение на гражданите, особено децата и младите хора за значението на човешките права и свободи и стремеж към все по-обхватна грамотност на гражданите, организиране на дейности и доброволчески акции, насочени към решаване на проблемите на младите хора, подобряване на живота на социално уязвими и маргинализирани групи, както и застъпничество за промяна на навици по отношение на използването и опазването на природните ресурси. преглед
Форум Ринор 1. Подобряване и развитие на културно-художествената, любителска и полупрофесионална работа, обучение на граждани, особено деца и младежи в културни дейности, организиране на културни дейности; 2. Събиране и разпространение на хуманитарна помощ. преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Мисията на Центъра за творческо развитие - Княжевац е застъпничество за подобряване на положението на децата и младежите на всички нива, основано на демократичните ценности и принципи на партньорство между гражданския, обществения и бизнес сектора. Целите на сдружението са: 1. развитие на активното участие на децата и младежите в обществото, 2. овластяване на децата и младите хора да участват в процесите на вземане на решения, 3. организиране на деца и млади хора за творчески цели, 4. подпомагане на децата и младите хора да упражняват своите права, 5. развитие на междукултурните ценности сред децата и младите хора, 6. подкрепа за родителите, настойниците и институциите, които работят с деца и младежи. преглед
Клуб за подпомагане на младите хора 018 (КОМ18) Клубът за подпомагане на младите хора 018 (KOM18) е създаден през 2007 г. и регистриран през 2008 г. като непартийна, неправителствена и нестопанска организация, чиято основна цел е укрепване на капацитета на младите хора и насърчаване на междукултурните отношения, демокрацията, правата на човека (по-специално на правата на младите хора и децата и правата на жените), неформалното образование, мобилността, интеграцията в ЕС, културата, със специален фокус върху уличната култура, включване на младите хора от малцинствата и маргинализираните групи, здравословен начин на живот, икономически възможности за младите хора и защита на околната среда, както и доброволчеството и активното младежко участие във всички сфери на обществото. Мисия КOM 018 е чрез разработването и прилагането на различни програми да даде възможност на младите хора да участват активно в живота на общността и решаване на техните проблеми и нужди, и по този начин да допринесат за изграждането на по-добър живот за младите хора и местните общности. КOM 018 е организация със силни ресурси като стабилен член на обществото и общество, в което всички млади хора да развият своя потенциал и активно да участват в живота на местните общности и на обществото като цяло. преглед
Център за насърчаване на социалното съзнание - супер гражданин "Центърът за насърчаване на социалното съзнание - Супер гражданин" е гражданско сдружение от Ниш, основано през ноември 2012 г. по инициативата дългогодишни работници от медиите. Скоро след създаването си през декември 2012 г., стартира интернет-радио на гражданския сектор "Супер Радио", което следва целите и дейността на Сдружението, но и дава постоянна медийна подкрепа на почти всички организации на гражданското общество в изпълнението на дейностите им в град Ниш, както и на организации от страната и региона. Често пренасяме студиото на "Супер Радио" на места в града, където се събират млади хора от Ниш и околността по някакъв важен повод. "Супер Радио" и "Супер Гражданин" са най-известните в тази форма на подкрепа за местните инициативи на младите хора, насочени към решаване на определени проблеми в обществото или общността, с културен или хуманитарен характер. Нашата мисия е да, чрез конкретни действия, като се използват уменията на нашата професия, да поддтикмен хората първо мислят, а след това към конкретни действия, с цел да се допринесе за създаването на активна общност. преглед
Сдружение за местно развитие „Каменица“ Нашата мисия е да допринасяме за устойчивото развитие на общностите чрез по-добро идентифициране и използване на местните потенциали, като същевременно подобряваме нивото на знанието, креативността и вземането на решения от населението. преглед
Сдружение за развитие на творчеството Мисията на организацията е да участва активно в развитието на местната общност, да засили активизма на гражданите и младите хора, като подкрепя гражданските инициативи, както и сътрудничеството на всички членове на общността, за да развие потенциала и качеството на гражданското общество. Цели: Насърчаване на социалната и икономическа стабилност, развитие на гражданското общество, граждански активизъм и демокрация, както и насърчаване на мултикултурализма и запазване на природното и културното наследство. преглед
Сдружение “Развойно-иновативен център” Ниш Общото социално-икономическо развитие и просперитет на местните общности, със специален акцент върху правната, здравната и социалната защита на гражданите, екологията, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда, устойчивостта на селскостопанското производство, селския туризъм и опазването на природното, историческото и културното наследството, както и заетостта на социално уязвимите категории граждани, за да се намали бедността. преглед
Гражданско сдружение “Детска радост“ 1. Подобряване на позицията на детето в обществото в съответствие с принципите и правата, определени в Конвенцията за правата на детето; 2. Подобряване на образователния процес и защита на правата на детето в образованието; 3. Подобряване на системата за социална защита и реализиране на правата на детето в областта на социалната политика; 4. Насърчаване на принципите на недискриминация, толерантност, ненасилие, на мултикултурното общество и интеркултурното образование; 5. Развой и подкрепа за осъществяване на правото на участие на деца и младежи в процеса на вземане на решения; 6. Предотвратяване на малтретиране и неглижиране на деца; 7. Насърчаване и застъпничество за гражданските права и свободи на децата; 8. Защита и подобряване на околната среда и принципите на устойчивото развитие като фактор за реализацията на правата на детето; 9. Създаване на ефективни механизми за свързване и сътрудничество на всички действащи лица, важни за реализацията на правата на детето. преглед
Образователен център Лесковац Организацията е създадена през октомври 2000 г., а мисията на Образователния център е да подкрепя и насърчава развитието на демократично общество в Сърбия чрез развитие на гражданския сектор, като насърчава активното участие на младите хора в социалните процеси, подобрява социалното и икономическото положение на маргинализираните групи и устойчивото развитие на общността. преглед
Сдружение за развитие на предприемачеството Мисията на Сдружението за развитие на предприемачеството е да създаде по-добра бизнес среда, да развие предприемачеството и предприемаческия дух със специален акцент върху начинаещите в бизнеса и малкия и семеен бизнес. Асоциацията насърчава предприемаческия дух, предприемаческата идея и е насочен към създаване на по-добра бизнес среда. Основните цели на сдружението са: 1) Обучение на съществуващи и бъдещи предприемачи за бизнес условия, бизнес възможности и условия за подобряване на бизнес средата, 2) Укрепване на връзките между съществуващи и бъдещи предприемачи на местно, регионално и международно ниво чрез обмен на опит и идеи с цел развитие на бизнеса, 3) Представителство и защита на бизнес интересите на млади хора, предприемачи и фирми, 4) Разглежда предложения за положението на предприемачите и фирмите и предлага мерки за подобряване на бизнеса. преглед
Тимошки младежки център Мисията на ТОС е да се намалят рисковете (здравословни, икономически, социални) и рисково поведение на младите хора чрез насърчаване на творчеството, засилване на активността и участието на младите хора на местно и национално ниво. преглед
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА Мисията на ПРОТЕКТА е пробуждането на гражданско съзнание чрез изпълнението на дейности в областта на демокрацията, европейската интеграция, културата, опазване на околната среда, икономическо укрепавне на населението, политиката за младежта и работата с бежанци и вътрешно разселени лица. Целите на PROTECTA са: - Поощряване и укрепване на независими граждански и младежки инициативи чрез изграждане на капацитет и информираност на гражданите; - Развитие на демократичните процеси на местно, национално и международно ниво и укрепване на ролята на гражданите в процесите на вземане на решения; - Укрепване на капацитета на организации и институции, които са от значение за развитието на социалните, икономическите и социалните стандарти; - Подкрепа на младите хора в тяхната икономическа независимост; - Повишаване на осъзнаването на проблемите на околната среда и създаване на здравословна околна среда в интерес на сегашните и бъдещите поколения. преглед
Гражданско сдружение КОКОРО - Бор Мисията е чрез ефективно използване на съществуващите ресурси, подкрепата на експерти и младежкия активизъм, да се постигне всеобхватна подкрепа на лицата и групите в риск, да осигури достъпност до услугите, с активно участие на потребителите, прозрачност и увеличаване на капацитета на самите доставчици на услуги. преглед

Страници