Showing 1 - 50 of 67.   Show 10 | 50 | Разрешено results per page.
Страна:

България

Свободен младежки център Подпомагане на личностното развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности преглед
Сдружение “Модерна Враца” Насърчаване на инициативи на младежко доброволчество, подкрепа на социални услуги (включително такива за деца и млади хора), активно включване на младите хора в обществения, културния и... преглед
Младежки дом - Враца Благоприятна среда, подпомагаща социалното включване на младите хора и тяхното цялостно развитие и реализация;насърчаване на гражданското образование и обучение; - ефективна превенция от... преглед
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ опазване на биологичното разнообразие, консервационни дейности, изграждане на туристическа инфраструктура, подпомагане на устойчивия туризъм, образователни дейности с младежи и ученици,... преглед
„Аз обичам Враца” 1. Да развива и утвърждава науката, образованието, културата и изкуствата в България; 2. Да повишава качествата на обучението в различните възрасти; 3. Да утвърждава европейските стандарти... преглед
Сдружение „Бокая" Сдружение „БОКАЯ” е независима организация, чиято мисия се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани... преглед
Активно общество Съдействие за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Да представлява, защитава... преглед
Български Младежки Форум Основните цели на БМФ са: - Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал. - Подпомагане на младежите в... преглед
Младежко движение за развитието на селските райони в България (МДРСРБ) - да стимулираме свободната гражданска инициатива на младите хора в селските райони; - да генерираме нови идеи и да реализираме разнообразни дейности в подкрепа на личностното и социално-... преглед
Шанс за всички Популяризиране на ценностите на гражданското общество, преодоляване на етническата дискриминация, популяризиране на идеите за спорта като здравословен начин на живот, и опазване на околната... преглед
Сдружение „Обектив“ Да работи за утвърждаване на националните и европейски ценности в образованието, правото, екологията, здравеопазването, спорта, социалната политика за подпомагане адаптацията, развитието и... преглед
Фондация „П.У.Л.С.”- Позитивни умения на личността в социума Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност... преглед
Общински младежки дом - Монтана Мисията на Младежкия дом от една страна е да осигури място и възможност на децата и младежите да оползотворяват пълноценно и по най-добрият начин свободното си време, да влагат енергията си... преглед
„Младежки порив за бъдещето” Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г.. 1. Да развива и утвърждава духовните и културни ценности в... преглед
Сдружение ”Закрилници” Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Социална закрила на нуждаешите се членове на... преглед
„Генерация“ Мисия на Фондацията е да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество, което се ръководи от... преглед
СНЦ „Знание, успех, промяна“ Мисията на Сдружение „Знание, успех, промяна” се отнася главно до развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение и насърчаване защитата на... преглед
Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ Сдружение МОС – Кюстендил работи в следните направления: • Младежки дейности • Социални дейности • Културни дейности • Екология и опазване на околната среда •... преглед
НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където... преглед
„Партньори-Дупница” Да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура,... преглед
НЧ „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където... преглед
Развитие на децата и младежите в Дупница - стимулиране на развитието на децата, младежите и други социални групи от гр. Дупница, региона и пр.; - възприемане и популяризиране ценностите на Европейския съюз; -... преглед
Младежки общински съвет по наркотичните вещества Ръка за ръка против наркотиците. Цели-повишаване на информираността на подрастващите по темата психоактивни вещества. преглед
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум Да подпомага и насърчава трансграничното сътрудничество между юридически лица с нестопанска цел действащи на територията на Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки... преглед
Сдружение РАЙС Цели на Сдружението са: 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия за преодоляване на социалните проблеми в граничния район. 2. Подпомагане на развитието на... преглед
Регионална мрежа за иновативно образование Сдружението осъществява дейност в обществена. полза, изразяваща се в мобилизиране и развитие на ресурси за модернизацията на образованието, квалификацията и младежкото развитие в граничните... преглед
Регионални партньорства за устойчиво развитие Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество... преглед
"Нов път" Мисията е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието, науката и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и... преглед
Развитие и подкрепа на ромските жени и деца Мисията на организацията е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи,... преглед
Център за младежки инициативи Лом Подкрепа на мероприятия за насърчаване на заетостта,намаляване на младежката безработица и насърчаване на младите хора,които възнамеряват да започнат дребен бизнес; подкрепа и реализиране... преглед
Консултативен съвет за младежка политика - Перник Kонсултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат... преглед
Фондация "П.У.Л.С." – Да изгражда здравословни отношения в българското семейство – да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и... преглед
Страна:

Сърбия

Сдружение за децата и младежта – Отворен клуб Мисията на Отворения клуб е да се създада равни възможности за развитие на деца и младите хора, утвърждаване на многообразието и други демократични ценности чрез овластяване на младите хора... преглед
Център за местна демокрация ЛДА Неформално обучение на социалните актьори, информиране, изграждане на мрежи и популяризиране на принципите на активно гражданство. Центърът за местна демокрация на LDA осигурява подкрепа за... преглед
Гражданско сдружение „NEXUS-Вранье" Да допринесе за създаването на хуманно общество чрез създаването, координирането и изпълнението на проекти и програми, насочени към подобряване на качеството на живот на хората в състояние... преглед
АзБуки Мисията на Асоциацията е да развива демократични ценности, култура и традиции. преглед
Денизен – Център за граждански активизъм Мисията е да се развие местната общност чрез насърчаване на гражданската активност. Целите включват насърчаването и развитието на гражданското общество, защитата на околната среда,... преглед
Форум Ринор 1. Подобряване и развитие на културно-художествената, любителска и полупрофесионална работа, обучение на граждани, особено деца и младежи в културни дейности, организиране на културни... преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Мисията на Центъра за творческо развитие - Княжевац е застъпничество за подобряване на положението на децата и младежите на всички нива, основано на демократичните ценности и принципи на... преглед
Клуб за подпомагане на младите хора 018 (КОМ18) Клубът за подпомагане на младите хора 018 (KOM18) е създаден през 2007 г. и регистриран през 2008 г. като непартийна, неправителствена и нестопанска организация, чиято основна цел е... преглед
Център за насърчаване на социалното съзнание - супер гражданин "Центърът за насърчаване на социалното съзнание - Супер гражданин" е гражданско сдружение от Ниш, основано през ноември 2012 г. по инициативата дългогодишни работници от медиите.... преглед
Сдружение за местно развитие „Каменица“ Нашата мисия е да допринасяме за устойчивото развитие на общностите чрез по-добро идентифициране и използване на местните потенциали, като същевременно подобряваме нивото на знанието,... преглед
Сдружение за развитие на творчеството Мисията на организацията е да участва активно в развитието на местната общност, да засили активизма на гражданите и младите хора, като подкрепя гражданските инициативи, както и... преглед
Сдружение “Развойно-иновативен център” Ниш Общото социално-икономическо развитие и просперитет на местните общности, със специален акцент върху правната, здравната и социалната защита на гражданите, екологията, енергийната... преглед
Гражданско сдружение “Детска радост“ 1. Подобряване на позицията на детето в обществото в съответствие с принципите и правата, определени в Конвенцията за правата на детето; 2. Подобряване на образователния процес и защита на... преглед
Образователен център Лесковац Организацията е създадена през октомври 2000 г., а мисията на Образователния център е да подкрепя и насърчава развитието на демократично общество в Сърбия чрез развитие на гражданския... преглед
Сдружение за развитие на предприемачеството Мисията на Сдружението за развитие на предприемачеството е да създаде по-добра бизнес среда, да развие предприемачеството и предприемаческия дух със специален акцент върху начинаещите в... преглед
Тимошки младежки център Мисията на ТОС е да се намалят рисковете (здравословни, икономически, социални) и рисково поведение на младите хора чрез насърчаване на творчеството, засилване на активността и участието на... преглед
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА Мисията на ПРОТЕКТА е пробуждането на гражданско съзнание чрез изпълнението на дейности в областта на демокрацията, европейската интеграция, културата, опазване на околната среда,... преглед
Гражданско сдружение КОКОРО - Бор Мисията е чрез ефективно използване на съществуващите ресурси, подкрепата на експерти и младежкия активизъм, да се постигне всеобхватна подкрепа на лицата и групите в риск, да осигури... преглед

Страници