Добре дошли!

За нас


Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Видин и Северозападна България като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и в общественополезни дейности. Още за нас...

Новини


11-12.10.2021. Заключителното събитие по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се състоя онлайн. На конференцията бяха отчетени постигнатите резултати и бяха дискутирани въпроси свързани с устойчивостта на мрежата от доброволчески центрове, както и бъдещето на трансграничното сътрудничество.07-08.10.2021. С екипна среща в Атина, Гърция завърши проекта "През обектива на другия". Събитието бе фокусирано върху постигнатите резултати и научените уроци. Като забележително събитие се оцени филмовият фестивал "Положително различен", който ще продължи и след проекта с още по-широко участие. Вижте повече.16-18.09.2021. Комплекс "Острова" - гр.Троян бе домакин на тридневно обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - Видин, структура на СМЦ. Темата на семинара беше консултирането като инструмент в социалната работа в светлината на новия Закон за социалните услуги. Вижте повече.10-11.09.2021. Втората доброволческа акция по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“ се проведе в ски курорта „Стара планина“ (Бабин зъб) в Република Сърбия. В дейността присъстваха 20 млади хора и младежки работници от България и Сърбия, които имаха възможност да обучат наученото в почти реална ситуация. Вижте повече.29-30.08.2021. Във Враца бе организирана първата младежка доброволческа акция - младежки обмен сързан с опасностите от бедствия и аварии за местните общности. По време на събитието бяха проведени симулации и практически упражнения по оценка на риска и доброволческото участие. В дейността взеха участие 20 младежи и младежки работници от България и Сърбия. Вижте повече.16-20.06.2021. Второто обучение за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации се проведе разделено с Интернет комуникация. Българските участници се намираха във Враца, а сръбските - в курорта Стара планина, Сърбия. В петдневния курс взеха участие общо 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.21-23.05.2021. В град Враца се проведе първото от предвидените обучения за ръководители на доброволчески клубове по действие в извънредни ситуации. В тридневния курс взеха участие 20 представители на 10 организации - партньори от България и Сърбия. Вижте повече.23-25.04.2021. Състоя се първото от поредица обучения на тема: "Как да отглеждаме здрави и умни деца?". В него взеха участие бременни жени и майки на деца от 0-3г. В първата част от обучението се дискутираха полезните и здравословни храни за децата, а във втората, знанията се приложиха  на практика в курс по готвене. Особено доволни останаха най-малките участници в обучението, които с удоволствие дегустираха приготвената храна. Вижте повече.15.04.2021. Започна набирането и обучението на доброволци за действие в извънредни ситуации в 10-та доброволчески центрове във Видин, Монтана, Вършец, Враца, Хайредин, Ботевград, Перник, Радомир, Кюстендил и Дупница. Документи за обучителите.07-08.04.2021. В условията на пандемия, втората среща на експерти от България и Сърбия по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" се проведе онлайн. На срещата бяха разгледани резултатите от работата на смесения методически екип и одобрена окончателна версия на Методиката за обучение на доброволци за действие в извънредни ситуации.01.03.2021. Фондация Тръст за социална алтернатива сключи договор за безвъзмездна помощ със Свободен младежки център за изпълнение на проекта "Как да отглеждаме здрави и умни деца", инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България.10.12.2020. В резултат от проведения конкурс за местни партньори по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" бяха одобрени следните кандидати: Сдружение "Нов път" - Хайредин, СУ "Иван Вазов" - Вършец, Фондация „Съвременност“ - Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие - Радомир. Добре дошли на борда!20.11.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.22-23.10.2020 В Алексинац, Сърбия се сътоя заключителната конференция по проект "Регион на младежкото участие". В работата му взеха участие всички партньорсски училища от двете страни, като българските присъстваха онлайн. В дневния ред на събитието влизаше отчитане и оценка на направеното по проекта, както и планиране на бъдещето. На форума бе официално учредена трансграничната мрежа с подисване на Меморандум. Вижте повече.19-21.10.2020. Във Враца се състоя обучение на екипа на Центъра за работа с деца на улицата - социална услуга, развивана от СМЦ. Темата на семинара бе "НПЛ коучинг", с лектор от Академията по кучинг - София. Участницитеполучиха базисни умения за използване на метода, които да прилагат в социалната работа. Вижте повече.15-16.10. 2020 Във Вършец се проведе първата експертна среща на специалисти по гражданска защита и младежка работа от България и Сърбия в изпълнение на проекта "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Целта на срещата бе изработване на задание за съвместна методика за подготовка на млади доброволци в това направление.  Вижте повече.12-14.10. 2020 Във Вранье, Сърбия се проведе третият ученически обмен по проекта. Отново в  обмена физически участваха само сръбски ученци, докато българските им връстници се присъединиха онлайн. Темата на обмена бе "Смъртоносните бонбони". По време на събитието се обсъждаше направеното до момента по мрежовия проект и ролята на ученическите парламенти в борбата с наркоманията и зависимостите.Участниците имаха възможност да чуят и мнението на специалисти. Вижте повече.05-07.10. 2020 В Прокуплье , Сърбия се проведе вторият ученически обмен по проекта. Поради КОВИД кризата, на място бяха само ученици от Сърбия, докато българските участваха онлайн. Темата на обмена бе "Здравословна храна". Участниците имаха възможност да се запознаят с опита на училището-домакин - Селскостопанската гимназия, да готвят заедно и да изработят здравословно седмично меню. Вижте повече.23-25.09.2020. В Монтана се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството. Вижте повече.12.08.2020. Сдружение Свободен младежки център обявява тръжна процедура по PRAG с обект "Услуги по логистика и транспорт" в изпълнение на проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Крайният срок за предоставяне на оферти е 14 септември 2020г, 16.00 часа. Тържното досие може да бъде изтеглено от тук.


13-16.02.2020 В Атина, Гърция се проведе международен фестивал за независимо документално кино под мотото "Позитивно различни". Фестивалът включваше и любителски филми, направени от партньорите по проект "През обектива на другия", в това число и филмът на Свободен младежки център за добрите примери нв кв.Нов път. Вижте повече.30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра. Участниците се запознаха с направеното изследване и оценяването по индикатори, както и работеха за подобряване на местните политики в бъдеще. Вижте повече.
Донори на СМЦ


Европейска комисия (Програми PHARE, ESF, EFRD, Сократ, Европа за гражданите, Младеж/Младежта в действие, Еразъм+), Програма за развитие на Обединените нации, Съвет на Европа (Европейска младежка фондация), Посолство на САЩ, Посолство на Кралство Холандия, USAID (фонд България), Корпус на мира, Национален демократически институт (САЩ), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Програма Интеррег Румъния-България, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Община Видин.

donors