Проект "Център за настаняване от семеен тип - с. Ново село"

Описание на проекта

Донор Агенция за социално подпомагане - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ЕСФ и Р Бълария), схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.03 "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА"
Пълно име на проекта Развиване на алтернативна социална услуга - Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ "Христо Ботев" с. Ново село
Референтен номер BG051PO001-5.2.03-0047
Водеща организация Сдружение "Равен шанс за деца в риск" - Ново село
Партньори Свободен младежки център, Община Ново село
Териториален обхват Обл. Видин, с.Ново село
Продължителност 14 месеца (10/2009 - 11/2010)
Цел(и) на проекта Предоставяне на алтернативна социална услуга за децата, настанени в ДДЛРГ "Христо Ботев" в с.Ново село, обл.Видин, за повишаване благосъстоянието им и създаване на възможност за деинституционализация.
Основни дейности Работа на партньорски съвет; Формиране на екип от консултанти и експерти; Ремонт и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип; Набиране и назначаване на персонал; Обучение на персонал; Учебно посещение; Набиране и обучение на доброволци; Разработване на методически модел и административна система на ЦНСТ; Експериментална работа на ЦНСТ; Работа на доброволци; Лагер; Информационно обезпечаване на проекта; Оценка на проекта; Заключителна среща
Целева група Децата и младежите, ползващи институционална грижа в ДДЛРГ "Христо Ботев" в с.Ново село, обл.Видин във възрастовата група от 5 до 18 години
Прогнозна стойност на проекта 161 875,11 лева