УСМИХНИ СЕ, УЧИЛИЩЕ!

Донор Министерство на образованието, младежта и науката - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ЕСФ и Р Бълария), схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-4.2.03 "Да направим училището привлекателно за младите хора"
Референтен номер BG051PO001/4.2-03/0806
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори ОУ "Епископ Софроний Врачански" - Видин
Териториален обхват гр.Видин
Продължителност 13 месеца (10/2009 - 10/2010)
Цел на проекта Личностно развитие на ромските деца и превенция на отпадането им от училище чрез участието им в извънкласни и извънучилищни форми и дейности.
Основни дейности Създаване и работа на Координационен съвет по проекта; Отпечатване и разпространение на брошура и плакат; "Лято в града" - ангажиране на децата от квартала през лятото; Набиране и мотивиране на участници в клубни форми; Работа на 18 клуба; Разработване и публикуване на web-сайт за ромските традиции; Провеждане на кулминационни събития (концерт, изложба, промоция на сайта, разпространение на бюлетин).
Целева група Деца и младежи на възраст 7-15 години, ученици в ОУ "Епископ Софроний Врачански" и в други видинските училища, живеещи в кв. Нов път (с компактно ромско население).
Прогнозна стойност на проекта 81 537,76 лв