Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
Проект "Youth Riders" (младежки пътници) | Youth Riders

Проект "Youth Riders" (младежки пътници)

Обща цел: Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на младежта и политиката за младежта, което да  допринесе за интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион.

Специфични цели:

• Консолидиране на младежките лидери и мотивираните професионалисти от „младежкия сектор“, от двете страни чрез изграждане на устойчива трансгранична мрежа, основана на модела „Практическа общност“;

• Създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на младежкия сектор посредством обмяна на добри практики и иновации в младежката работа;

• Насърчаване на структурния диалог между младите хора, техните организации и вземащите решения, с цел да се подобри ситуацията на младежите в граничните региони.

Проектът подкрепя създаването на дългосрочни условия за инициативи за сътрудничество за и с младежи, чрез изграждане на капацитет в областта на младежта. Той прави това и в сътрудничество, като отговоря на конкретните нужди на младите хора и техните организации в целевия граничен регион.

Целеви групи:

Младежки лидери и младежки работници от „младежкия сектор“ (младежки НПО и такива, работещи с младежи), вземащи решения в областта на младежката политика от целия българо-сръбски граничен регион.

Дейности:

Проучване в граничния район

Проучването ще бъде проведено в целия българо-сръбски граничен регион по обща методология. Основната цел на тази дейност е общ преглед на текущата ситуация и нужди в областта на младежката активност и политика. Проучването също така ще подпомогне процеса на картографиране на съществуващите ресурси за работата с младежта, ще насърчи проектната идея и ще идентифицира най-добрите практики и потенциални бенефициенти за по-нататъшно участие.

Подготовка и подбор на "Youth Riders"

 “Youth Riders” ще бъдат група от активни младежи, които ще се опитат на насърчат и овластят местния младежки сектор в граничния регион.  Българската част от тази група (10 младежи, 16-29 годишни) ще бъдат подбрани в резултат от конкурс от целия български граничен регион, докато сръбската от Отворен клуб – Ниш в сръбския. След това те ще преминат съвместно обучение, за да бъдат подготвени за "Youth Ride". Първата част от обучението ще се проведе в България на тема „Младежка политика“, а втората в Сърбия на тема "Публична реч и фасилитиране на работни срещи".

Създаване на Виртуална практическа общност

Уебсайтът на проекта ще бъде виртуален инструмент, чиито цели са: Да осигури достъп до изработените материали, до добрите практики (например база данни на младежки проекти), както и други съответни ресурси за младежко развитие и активизъм; Да предложи място за младежки лидери и работници, на национално и международно ниво, да споделят опит по време на проекта и след това; Да разпространи проектните резултати.

Подкрепа за създаване на трансграничен обучителен лагер

Освен виртуалният методологичен инструмент, устойчивостта на мрежата включва и създаване на собствен център за обучение. Само на 13 км от центъра на Ниш, се намира място за пикник  - “Kamenički vis” с разрушен лагер, който не е действащ за последните 10 години. В средата на 2015 г. асоциация Каменица, партньор по проекта, нае този лагер за дългосрочно ползване. Бюджетът на проекта ще подкрепи процеса по изграждане на важна липсваща част от лагера – оборудване за обучение.

"Youth Ride" – Публични дискусии

Кампания за повишаване на осведомеността ще се проведе в българския граничен регион (градовете Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил). "Youth Ride" е серия от еднодневни посещения на тези пет населени места за време от една седмица от сръбската част на групата на младите активисти, които са предварително подбрани и обучени. Аналогична кампания ще се проведе и в сръбския граничен район. Фокусът на дискусията ще бъде ситуацията на местния младежки сектор и на политиката за младежта и как тя може да се подобри, за да достигне европейските стандарти за качество.

Обучителни сесии

Въз основа на идентифицираните нужди на младежките организации по време на проучването и "Youth Ride", ще бъдат организирани четири обучителни сесии (по две в страна). Сесиите ще се проведат в граничния регион с 16 млади лидери и младежки работници от целевите организации. Всяко обучение ще бъде в продължение на 2 дни.

Трансграничен лидерски лагер

Трансграничният лидерски лагер ще се проведе в "Kamenički vis", Сърбия. В лагера ще вземат участие 40 представители на младежкия сектор от граничната област (20 от всяка страна). Лагерът ще бъде разделен на две части: Обучителна част: две паралелни обучения, 3 дни всяко, на тема "Стратегическо планиране" и "Застъпничество и връзки с обществеността; Работна част (младежка работна среща, два дни): на базата на обучението и събраната информация от проучването и дейността "Youth Ride", ще бъде извършено стратегическо планиране на младежката мрежа и ще бъдат дадени препоръки за политиката на обществените органи в двете страни.

Публикации

Планираме две публикации в края на проекта – сборник за експертите в младежкото развитие и брошура за широката общественост - доклад за постиженията на “Youth Riders”. Двете публикации ще бъдат издадени на български и сръбски език по отделно.

Период на реализация:

Ноември 2016 – Февруари 2018

Бюджет на проекта:

148 128,40 евро (125 909,12 евро ЕС участие, 10 221,60 евро национално участие, 11 997,68 евро собствено участие)

Проектни партньори:

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – Видин, България (Водещ партньор)

www.fyc-vidin.org

Асоциация за развитие на деца и младежи – ОТВОРЕН КЛУБ, Ниш, Република Сърбия

www.oknis.org.rs

Асоциация за местно развитие КАМЕНИЦА, Ниш, Република Сърбия

www.kamenica.org.rs