Гимназиално училище Садова, Румъния

Гимназиално училище Садова

Училището в Садова функционира в началото в сграда, построена през 1889 година.

Училището в центъра на село Садова функционира от 1960 г. Също така като част от училището са включени структури от Писку Садовей и Райети.

През 100-те години на съществуване нашето училище е известно като добро училище. Предлагаме много широкообхватно образование за всички, които го искат, без да се правят расови, религиозни и сексуални дискриминации. Трябва да кажем, че в нашето училище имаме ромски деца.

Училището в Садова има следните структури: структурата в Райети, предучилищен и начална цикъл, където повечето от хората са от ромски произход (84%), структурата от Пискул Садовей, предучилищно, начално училище и гимназия, където броят на учениците от ромски произход е много малък. Училището се намира в центъра на селото (Главна улица, № 1881). Структурата в Писку Садовей  се намира на около 3 км от Садова, на Национален път 55, към Бекет, структурата в Раети  се намира на 2 км от центъралната сграда, в посока Крайова.

Имайки предвид големия брой ученици от ромски произход, процентът на тези, които отсъстват от училище от училището ни е много висок, около 80% от учениците. Учениците, намиращи се в тези ситуации, идват от семейства с един родител, в тежко материално състояние и под границата на бедност.  През последните 3 учебни години имаше много случаи на отпадане от училище, както следва: в основните класове - 50 ученици, от които 30 момичета; в гиназиалните класове - 70 ученици, от които 47 са момичета. От общия брой на учениците 65% принадлежат към уязвимите групи: с висок риск от отпадане от училище, чиито родители са в чужбина, хора с поведенчески проблеми, деца с много лошо материално положение, деца, изложени на риск да се оженят рано,

Процентът на ученицитес родители в чужбина е 80%, от които 30% са за повече от 3 години. Процентът на семействата с минимален доход пили без доходи е 40%. Процентът на децата, участващи в дейности, които генерират приход в домакинство, е над 60%. Процентът на децата, идващи от разрушени семейства или семейства с един родител е 15%. Всичко това доказва предизвикателствата и трудностите, с които учителите се сблъскват с училищния посредник и други представители на местната общност, участващи в живота на училището.

Голямото мнозинство от отпадналите от училище са румънски ученици от ромски произход, които излизат от системата за образование, която мигрират в чужбина при своите родители. Друга част от тези случаи са ученици, които родителите си напуснали страната и те остават неглижирани, така че техният интерес към училището е много нисък.

За нас детето представлява ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ, ковто идва във форма, чиято еволюция ние следваме, развиваме, наблюдаваме и след дипломирането. В този смисъл нашата училищна политика се основава на истинско образователно партньорство с родителите, местната общност и различна училищна образователна активност и извън училищна дейност, за да се увеличи интереса на децата към образователния процес, да се мотивират да ходят на училище, да подобрят резултатите си в училище и да развият способности за здравословен начин на живот.

Днес функционираме с 58 деца от предучилищна възраст, 254 ученици от основен цикъл и 277 ученици от гимназиално училище - общо 592. Училището има квалифициран персонал във всички дисциплини: 45 учители (3 възпитатели, 13 учители, 28 учители). От тях 39 са главни учители, 6 са допълнително квалифицирани учители, 5 учители и 1 преподавател в началното училище.

През предходните учебни години учениците изложени на риск от отпадане от училище, участваха в различни проекти, програми и кампании за предотвратяване и намаляване на отсъствията и отпадането от училище.  Тяхната цел беше да се осигури достъп до образование, да се предотврати напускането на училище, да се подобрят училищните постижения на учениците, да се развие детската личност (увеличаване на самооценката, устойчивост, доверие в собствените сили, управление на емоциите и разрешаване на конфликти, свързани с други деца и / или с възрастни, за да се намали антисоциалното поведение).

Нашето училище бе бенефициент на много програми, финансирани от Фондация "Terre des hommes": през учебната 2009-2010 година - "Училище след училище"; в учебната 2011-2012 година - "Честит четвъртък"; през лятото на 2011 г., както и през лятото на 2012 г. - "Ваканция в моята общност"; през учебната 2012 - 2013 г. -

Проект "Хайде на училище!" в партньорство с УНИЦЕФ и Института за икономически науки Букурещ; по време на лятната ваканция 2013 г. - "Ваканция между приятели - програма за летни мероприятия"; през лятото на 2014 г. - "Играем, учим се и растем заедно ... през ваканцията!" "Да спрем отпадането от училище!" - 2015, програма РЧР.
 

 

  • Site Counter:598,906