ЕГ „Д-р Петър Берон“, Кюстендил

Училището е създадено през 1989г., а приемането на друг, по-висок официален статут –
на Езикова гимназия – става през 1992г. Основател и пръв директор на новото учебно заведение е г-жа Невена Двоячка. Във времето то  е имало и други ръководители, като всеки е
дал своя принос за неговото развитие.  Гимназията поддържа постоянни и успешни  контакти с европейски и американски  културни и образователни институции и организации.Учителската колегия  последователно се попълва с  поредица  преподаватели от Франция,  Германия и САЩ. Десетки от тях са доброволци от Корпуса на мира, както и организации като Служба за академичен обмен на Германия, преподаватели за Централна и Източна Европа, “DeutscheWelle”, посолството на Германия, Френския културен институт,“Euroloisir” и др. Преди всичко ЕГ е една динамична, променяща се система, която постоянно търси начини за позитивна реорганизация, основаваща се на утвърдените традиции и добрите нови практики. Усилията на преподавателския колектив и ръководството са насочени  към постигане на европейски стандарти за издигане равнището за усъвършенстване на училищните компетентности. Учителската колегия е изцяло ангажирана с подготовката на учениците за бъдеща им реализация. В Езикова гимназия се изучават четири езика-английски, немски, испански и френски.Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, продобити, благодарение и на резултатното сътрудничество с чужди езикови центрове и издателства. Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети. Впоследствие те биха могли да работят както в съответните страни, така и у нас - в европейски компании и български фирми с международни контакти. В Eзикова гимназия се намира единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява. Гимназията разполага с два компютърни кабинета с неограничен интернет достъп  и помощта на квалифициран преподавател.Това увеличава  шансовете на учениците за разширяване на контактите им с чужбина. Като цяло партньорските връзки с училища от други държави вече са традиция, както и работата по конкретни съвместни проекти в сферата на трансграничното сътрудничеството.

Контакти:

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 2
Тел: +35978552429
Е-mail: eg_kn@abv.bg
Web: https://www.eg-kn.eu/

 

  • Total Visitors: 233769