Проект "Регионална мрежа за социална кохезия"

Проектни партньори:

Свободен младежки център – Видин, България (водещ партньор)
Асоциация Василиада – Крайова, Румъния

Основна цел:

Чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Целеви групи:

 • експерти на доставчици на социални услуги от цялата трансгранична област България - Румъния;
 • експерти и администратори от публични институции, вземащи решения, такива с методически и/или контролни функции в социалната сфера от същия регион.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Картографиране на социалните ресурси в граничната област (юни – август 2017)

Дейността цели да идентифицира и опише наличните ресурси за социална работа в цялата българо-румънска гранична зона, да популяризира идеята за проекта и да привлече участие, да се изследва добрите практики и нуждите.

Картографирането ще се извърши чрез проучване на наличната официална информация и чрез посещение на място. То ще обхване площ от 13 области -  Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич в България, Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Констанца в Румъния (области Видин и Монтана вече са картографирани). В резултат на тази дейност ще бъде създадена база данни с основна информация за всяка структура и социална услуга на български, румънски и английски език. За популяризиране на проекта, ще се изготвят и разпространят плакати и дипляни.

Сравнително проучване на социалните системи (юни - септември 2017)

Тази дейност се обосновава от необходимостта от запознаване със социалните системи, социалната политика и настоящата ситуация в областта на социалната работа в участващите страни, както и от това да се направи оценка на нуждите за подобряване на капацитета в граничния регион, за да се отговори по-добре на изискванията на европейските и националните политики за развитие на ефективни социални услуги.

Продукт на изследването ще бъде консолидиран доклад в отговор на горните цели, който ще включи и превод на всички важни национални документи в социалната сфера. За целта всяка страна ще създаде национален набор от информация, който в окончателния доклад ще бъде консолидиран и анализиран от ръководителя на изследването. Заключенията и препоръките на този доклад ще бъдат взети под внимание при следващите дейности по проекта.

Създаване на виртуална практическа общност (септември - октомври 2017)

Уеб сайтът на проекта ще бъде виртуален мрежов инструмент, чиито цели са предоставяне на достъп до цялата важна информация за националните социални системи и до създадената база-данни (под формата на интерактивна карта). Той ще бъде място за обмяна на опит и експертиза, за разпространение на продуктите на проекта и пр.

Сайтът ще бъде изграден на концепцията на виртуална практическа общност (CoP), с цел за да се стимулира съвместната работа и споделянето на опит в мрежата. Платформата ще бъде интерактивна, тя ще улеснява потребителите да качват и обменят информация.

Международна среща на експерти (октомври 2017)

Международната експертна среща ще има за цел да консолидира нивото на вземане на решения, да се коментират резултатите от предишните дейности и да включи повече специалисти в процеса на вземане на решения относно дейностите по изграждане на капацитет, планирани по проекта.

Участниците в срещата ще бъдат 20 ключови експерти и стейколдъри в социалната сфера (10 за всяка страна). Срещата ще се проведе за два дни в област Русе. Основният резултат ще бъде окончателното приемане на изготвения доклад от проучването, както и решение за конкретно съдържание на дейностите за обучение и обмен на опит по проекта.

Тематични форуми за обмяна на опит (ноември 2017 – юни 2018)

Тази дейност ще даде възможност на доставчиците на социални услуги от двете страни да: представят услугите, които предоставят за конкретни целеви групи;  се срещнат с колегите си от другата страна на границата и научат за услугите, които те предоставят; обсъдят общи проблеми и  намерят общи решения; разгледат социалните услуги и в трансграничен контекст и т.н.

Планирани са 10 двудневни международни срещи за обмен на опит - 5 в България и 5 в Румъния, с участието на по 20 експерта (10 от страна) във всяка. Събитията ще бъдат тематични, като конкретните теми ще бъдат избрани на базата на изследването и с помощта на участниците в международната експертна среща. Изборът на участници ще бъде въз основа на тяхната мотивация, постижения, препоръки, но ще бъде съблюдаван и териториален баланс.

Съвместни квалификационни сесии (юли – декември 2018)

За разлика от предходната, тази дейност ще бъде по-фокусирана върху по-нататъшното развитие на социалните услуги. Участниците ще бъдат експерти по социална работа от двете страни и ще имат възможност да: се запознаят с новите европейски и световни тенденции, новите методи на социалната работа и нови видове услуги; се срещнат с колегите си от другата страна на границата, да обсъждат общи проблеми и намерят общи решения; разглеждат социалните услуги и в трансграничен контекст и т.н.

Планирани са 10 такива тридневни съвместни обучения - 5 в България и 5 в Румъния, с участието на по 20 експерти (по 10 от страна) във всяко. Конкретните теми ще бъдат избирани на базата на проведеното изследване и с помощта на участниците в международната срещита на експерти. Подборът на участниците ще бъде въз основа на техния профил, мотивация и постижения, но ще се съблюдава и териториален баланс.

Обменни визити (януари - февруари 2019)

Целта на обменните посещения е да подкрепят обмена на опит по активен и практичен начин, както и да насърчат развитието на трансгранични и/или съвместни инициативи в социалната сфера между българските и румънските организации.

Ще бъдат осъществени 6 такива тридневни посещения (3 в България и 3 в Румъния) с участието на 12 организации. В открит конкурс ще бъдат избрани 6 двойки партньори – организация-домакини и изпращаща организация. Във всяко обменно посещение ще участват 3 представители на изпращащата организация, като разходите за пътуване и престоя им ще бъдат покрити. Партньорите в обмена трябва да представят предварително програма на събитието и очакваните резултати, както и да докладват последните след посещението.

Заключителна конференция (март - април 2019)

Заключителната конференция цели: официално създаване и утвърждаване на българо-румънска социална мрежа; оценка на резултатите от проекта; информиране на експертната общност и по-широката публика за направеното; осигуряване на устойчивост и мултиплициране на проектната идея и пр.  

Форумът ще се проведе за два ни в Румъния и ще събере 40 участници (20 от страна). Медиите ще бъдат поканени да популяризират събитието. Основният резултат от конференцията ще бъде създаването на мрежата, което означава разработване и приемане на статут на тази структура и/или стратегия за нейното развитие.

Публикации (март - април 2019)

Дейността цели да разпространи постиженията на проекта. Ще се подготвят и разпространяват две публикации - съборник с материали от направеното по проекта за специалисти и брошура с популярно обяснение за постиженията му с текст и снимки, за широката общественост. И двете публикации ще бъдат издадени на румънски и български езици. Те ще са достъпни за свободно изтегляне от уебсайта на проекта.

Очаквани резултати:

 • Осъществена съвместна оценка на текущото състояние на социалните системи и оценка на потребностите в българо-румънския граничен район;
 • Създадена виртуална общност на практиката като мрежов инструмент за споделяне на методически ресурси и комуникация;
 • Създадена база данни от 200 записа за: социалното законодателство и политики, профили на доставчици на социални услуги от граничния район и др.;
 • 300 експерти от социалната сфера повишили квалификацията си чрез участие в съвместни форуми за обмен на опит и обучения;
 • 12 социални организации споделили практически опит и/или развили съвместни инициативи в резултат на обменни посещения;
 • Създадена българо-румънска трансгранична мрежа от доставчици на социални услуги.

Период на изпълнение:

26 април 2017 – 25 април 2019 (24 месеца)

Бюджет на операцията:

Общо 353 286,71 евро (от които: 300 293,71 евро ЕФРР, 24 084,78 евро държавен бюджет на Румъния, 21 842,50 държавен бюджет на България, 7 065,73 евро собствено участие)

 • Site Counter:223,018
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:30