Център за приемна грижа - Овидий

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900636 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 91
Телефон: +40241488655 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40241488655
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
резидентна услуга. Мисията на центъра е да предоставя социални услуги, за да развие уменията, необходими за социално-професионалната интеграция на бенефициентите. Общата цел на центъра е да осигури рамката за подготовка на бенефициентите за независим живот по отношение на социалния аспект.
Целева/и група/и :

Млади хора на възраст между 14 – 26 години от уязвими социални групи на територията на област Констанца.

Капацитет:
88
Кратко описание:

Услуги, предоставяни в рамките на центъра:

  • настаняване и храна;
  • образователни услуги;
  • социално подпомагане,
  • медицинска помощ;
  • социално консултиране и посредничество;
  • подготовка за независим живот.

В рамките на услугата работи мултидисциплинарен екип, състоящ се от: психолог (двама души), социален работник, медицинска сестра, специализиран възпитател (21 лица). В центъра има и административен персонал, състоящ се от работници и други помощни служители.

Местоположение: