Приемна грижа “Детски мечти” - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Corneliu Coposu, nr. 107
Телефон: +40251/522.161 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга "Детски мечти" е да осигури достъп на децата/младежите с увреждания, които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е предоставена специална закрила и е създадена мярка със специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за реинтеграция или интеграция/социално включване.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуги, предоставяна от Приемна грижа „Детски мечти“  са деца и младежи с увреждания, които временно или окончателно са лишени от родителска грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона на мярка приемна грижа. 

Капацитет:
16
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

  • Настаняване с фиксиран срок;
  • Индивидуални грижи;
  • Здравни грижи;
  • Образование
  • Емоционална подкрепа,
  • Консултиране,
  • Дейности за социална рехабилитация.
Местоположение: