Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - I - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Добруджа" №22
Телефон: 086/ 820 397 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_deca@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга в общността за деца
Целева/и група/и :

Целева група са деца, напускащи Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) или деца в риск изведени от семейна среда.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Социалната услуга е разкрита като делегирана от държавата дейност през месец февруари 2014 г. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип и се намира в жилищен блок в центъра на гр. Силистра в непосредствена близост до административните, културни и обществени сгради. Осигурена е достъпна архитектурна среда. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга. Услугите, предоставяни в центъра отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, търсене на работа и подкрепа при трудова заетост образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти. Персоналът полага 24 часови грижи на настанените потребители.

Местоположение:
  • Site Counter:159,970
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:204